Prevencija.ba Logo
Search

Prevencija u porodičnom okruženju – put ka zdravijem bosanskohercegovačkom društvu

Udruženje za prevenciju ovisnosti NARKO-NE 19.05.2022. u hotelu Holiday održalo je konferenciju Prevencija u porodičnom okruženju – put ka zdravijem bosanskohercegovačkomdruštvu povodom završetka projekta Snažne porodice – zdrava djeca.

Realizaciju projekta podržao je Balkan Trust for Democracy, a predstavnica donatora Snežana Vuković iskazala je zadovoljstvo saradnjom sa NARKO-NE-om jer se ranije nisu bavili temom porodice i fokus im je bio više na posljedicama, a ne na prevenciji. Nakon pandemije uvidjeli su koliko je zapravo potrebno podržati porodice u izazovnom okruženju i to su ostvarili kroz ovaj projekt. Kroz projekt je implementiran program Snažne porodice (Strong Families) UN agencije United Nations Office on Drugs and Crime. Program je implementiran u više od 40 zemalja svijeta, a predstavnica UNODC-a dr. Karin Haar predstavila je podršku porodicama na globalnoj razini uz pomoć UNODC-ovih resursa za obiteljske vještine.

Udruženje NARKO-NE je program implementiralo u Kantonu Sarajevo u saradnji sa JU Kantonalni centar za socijalni rad Sarajevo, KJU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Sarajevo, KJU Porodično savjetovalište Sarajevo, KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo i SOS Dječija sela BiH Sarajevo. Realizaciju programa podržalo je i Ministarstvo sigurnosti BiH. Stručna saradnica za programe prevencije u porodici ispred NARKO-NE-a, Alma Hadžiskakić predstavila je aktivnosti koje su se realizirale kroz projekt. Jedan aspekt rada bio je podrška djeci u riziku (rad volontera/volonterki sa djecom u riziku), a drugi aspekt je bio rad sa porodicama. Oko 80 porodica usvojilo je nove vještine kao što su roditeljsko samopouzdanje i vještine za adekvatnu brigu o djeci, nošenje sa stresom te generalno unapređenje mentalnog zdravlja svih članova porodice. Zahvaljujući tim promjenama, program je učinkovit u prevenciji širokog spektra socijalnih i zdravstvenih problema, uključujući sprečavanje upotrebe supstanci, nasilja nad djecom i nasilja nad mladima i kriminala. Ključni izazovi sa kojima se porodice suočavaju identificirani su kroz grupni rad učesnika, a to su: egzistencija, nedostatak zajedničkog slobodnog vremena, uticaj savremene tehnologije na porodicu, kriza sistema vrijednosti, neprilagođen plan i program obrazovnog sistema, nasilje u porodici, ovisnost i mnogi drugi. Učesnici su se složili da su neki od resursa koji nedostaju i na kojima je potrebno dalje raditi: sistemska izgradnja kapaciteta, uključivanje donosioca odluka u naučno zasnovane programe i jačanje postojećeg stručnog kadra. Kroz panel diskusiju panelisti su razgovarali o odgovornostima i izazovima ustanova, vrstama preventivnih porodičnih intervencija te najznačajnijim preventivnim programima u porodici utemeljenim na dokazima.

Realizacija projekta i završna konferencija je bila prilika za osnaživanje i uvezivanje različitih segmenata društva kako bismo prevenirali socijalno isključivanje djece i porodica u riziku.

*Projekat “Snažne porodice – zdrava djeca” je podržan od The Balkan Trust For Democracy, projekta the German Marshall Fund SAD-a i USAID-a.