Prevencija.ba Logo
Search

Škola

Zvijezde vodilje

U projektu Zvijezde vodilje educiraju se volonteri/volonterke, studenti/studentice humanističkih nauka za rad sa djecom i uposlenicima/uposlenicama škole na temu prevencije ovisnosti i unapređenja zdravlja. Volonteri/volonterke, kroz volonterski angažman, dobivaju mentorsku podršku, stječu teorijsko znanje i praktično iskustvo i razvijaju kapacitete, vještine i tehnike koje će koristiti za lični i profesionalni rast i razvoj. Volonteri/volonterke se prate i podržavaju kroz grupne i individualne susrete, te organizirane edukacije prilagođene njihovim potrebama.

Educirani volonteri/volonterke, u odabranim osnovnim i srednjim školama, direktno rade na osnaživanju kapaciteta djece uzrasta 12-15 godina, razvijaju socijalne vještina i zdrave životne navike i pružaju podršku u savladavanju nastavnih sadržaja djeci iz socijalno ugroženih kategorija (siromaštvo, razvojne poteškoće, ugrožavajući životni uvjeti, djeca čija su prava ugrožena, djeca koja žive i/ili rade na ulici…). Pored podrške u savladavanju nastavnih sadržaja za djecu iz socijalno ugroženih kategorija, volonteri/volonterke održavaju i radionice na teme očuvanja zdravlja i prevencije ovisnosti (zdrave navike, prevencija ovisnosti o internetu i upotreba tehnologija, i sl.) Odjeljenja u kojima se provode radionice, odabrana su od strane uprave škole. Volonteri su u obavezi voditi dnevnik rada na mjesečnom nivou i pripremati se za radionice.

Osim volonterskog rada u školama volonteri/volonterke provode 3−4 sata sedmično u KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo realizirajući različite kreativne i edukativne aktivnosti s ciljem razvoja socijalnih vještina kod djece. 

Ciljevi projekta Zvijezde vodilje:

– povećano znanje o psihoaktivnim supstancama kod volontera, učenika, roditelja i nastavnika

– smanjena upotreba psihoaktivnih supstanci kod mladih

– razvijeno samopoštovanje, vještine donošenja odluka, sposobnost kontrole emocija i nošenja sa stresom, povećane socijalne i komunikacijske vještine kod učenika

– povećana uključenost roditelja u život njihove djece, posebno u školi

– unaprijeđene vještine nastavnika za rad na prevenciji ovisnosti

Škole u kojima se realizira projekt Zvijezde vodilje:

OŠ Avdo Smajlović, Sarajevo

OŠ Musa Ćazim Ćatić, Sarajevo

OŠ Silvije Strahimir Kranjčević, Sarajevo

OŠ Hasan Kikić, Sarajevo

OŠ Čengić Vila, Sarajevo

Srednja škola primijenjenih umjetnosti, Sarajevo

Srednja škola za okoliš i drvni dizajn, Sarajevo

Srednja medicinska škola Bjelave, Sarajevo

Trajanje projekta Zvijezde vodilje je od oktobra do juna (uz mogućnost organizovanja dodatnih aktivnosti tokom ljeta). Prijave za volontere/volonterke se otvaraju u septembru svake godine. Kontakt osoba je Kerima Delibašić (kerima.delibasic@prevencija.ba) 

*Zvijezde vodilje (raniji naziv: Edukativni rad s djecom u riziku) jedan je od projekata kojeg NARKO-NE realizira od 2010. godine. Realizacija je započeta u saradnji s tadašnjim Dnevnim centrom za djecu koja obavljaju rad na ulici koji je od aprila 2013. godine postao dio KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo, Sarajevo kao Služba za zaštitu djece u stanju potrebe.