Prevencija.ba Logo
Search

Škola

Djeci i adolescentima/adolescenticama, dva su glavna okruženja prevencije korištenja psihoaktivnih supstanci – porodica i škola. Prednost škola je u mogućnosti provođenja intervencije sa svom djecom (kao univerzalnom populacijom), a ne samo onima u rizičnim grupama (selektivna populacija) ili ranjivim pojedincima/ pojedinkama (indicirana populacija). Sva djeca mogu imati koristi od univerzalnih intervencija u školama, s obzirom na to da su sva izložena nekom stepenu rizika. Nadalje, poruke koje prenosimo svim mladima u školi mogu se primiti bez stigme, jer se intervencije ne oslanjaju na identifikaciju i moguće izdvajanje mladih koji su već započeli s konzumacijom psihoaktivnih supstanci. Osim toga, izoliranje visokorizičnih mladih osoba u zatvorenu grupu (Poulin, 2001) dokazano povećava njihovo rizično ponašanje.

Istraživanja preventivnih intervencija u školskom okruženju utvrdila su njihovu uspješnost u poboljšanju školskog uspjeha i sprečavanju prekida školovanja (Gasper, 2011) – to su dva osnovna akademska cilja.

Neće sve preventivne aktivnosti ni programi biti učinkoviti za svu školsku populaciju, stoga intervenciju treba provoditi s onom dobnom grupom za koju postoje dokazi njezine učinkovitosti. Školski programi prevencije trebaju doprinositi redukciji riziko faktora i jačanju zaštitnih faktora u školskom okruženju. Preventivne aktivnosti trebaju biti integrisane u školski program rada čime će se osigurati njihovo dugoročno provođenje.

Preventivni projekti i programi koje Udruženje NARKO-NE provodi u školama

Ko zapravo pobjeđuje? je program prevencije uključivanja mladih u igre na sreću, namijenjen učenicima prvih i drugih razreda srednjih škola i ima za cilj unaprijediti stručni pristup prevenciji kockanja i smanjiti kockanje kod ove populacije. 

Odrastimo zajedno je nastavni program za promociju zdravlja i razvoja ličnosti djece od 1. do 4. odnosno 5. i 6. razreda. Odrastimo zajedno se zasniva na pristupu unapređenja životnih vještina (što se može opisati i kao razvoj ličnosti), što znači da se jačaju društvene i lične vještine djece. 

Zvijezde vodilje jedan je od projekata kojeg NARKO-NE realizira od 2010. godine. Educirani volonteri/volonterke su studenti/studentice humanističkih nauka koji kroz edukativni rad s djecom u riziku rade na razvoju socijalnih vještina i zdravih navika, ali i pružaju podršku u školovanju djeci koja žive i/ili rade na ulici.