Prevencija.ba Logo
Search

Porodica

Pojam „porodica“ ima različito značenje za različite ljude i stoga se može definirati na različite načine. U brojnim evropskim državama, “porodica” se najčešće definira kao nuklearna porodica, što znači dva partnera i djeca, jednoroditeljska porodica ili zajedničko starateljstvo. U većini zemalja svijeta, “porodica” se često definira kao proširena porodica koja uključuje djedove i bake, tetke, stričeve, nećake/ nećakinje i dalje srodnike. Porodicu također mogu činiti grupe ljudi koji ne moraju nužno biti vezani krvnim srodstvom već snažnim socijalnim vezama. 

Porodice nam mogu pružati socijalnu podršku i osjećaj pripadnosti koji su važni za ljudski razvoj, pomaže nam u razvijanju otpornosti i smanjuje šanse za razvoj poteškoća u ponašanju. Porodica je obično glavno područje socijalizacije. To znači da djeca u porodici uče važne stvari, od toga kako govoriti, ponašati se prema drugima i kako dijeliti i upravljati frustracijama.

Porodica je važan kontekst za razvoj i ako porodica loše funkcionira veća je vjerovatnoća da će djeca imati poteškoća. Kad porodice funkcioniraju dobro, moguće je smanjiti vjerovatnoću pojave poteškoća. Intervencijske strategije usmjerene na porodicu mogu započeti prije rođenja djece, naprimjer programima posjeta siromašnim trudnicama koje čekaju prvo dijete. Takva vrsta intervencija usmjerena je na promjenu roditeljskog ponašanja, poboljšanje dobrobiti majki, poboljšanje odnosa između djeteta i majke i poboljšanje dugoročnih razvojnih ishoda za mlade

Neki od najvažnijih porodičnih faktora koji utiču na dijete i razvoj mladih su: dobar odnos roditelja i djece; disciplina koja je jasna i čvrsta, ali ne i gruba, koja je „autoritativna“ ali ne i „autoritarna“ ili okrutna; komunikacija jasnih pravila i očekivanja te primjena dobrih tehnika nadzora gdje i s kim dijete provodi vrijeme; držanje do porodičnih vrijednosti ; uključenost u dječji život; emocionalna, kognitivna i finansijska podrška djece od strane roditelja. Ako provođenjem intervencije osnažimo te ključne faktore u porodici, tada ćemo možda moći smanjiti pojave ponašanja poput korištenja psihoaktivnih supstanci.

Preventivne porodične intervencije nisu namijenjene samo “lošim” roditeljima, nego su temelj za izgradnju kvalitetnijih porodičnih odnosa. Intervencije usmjerene na porodicu podrazumijevaju podučavanje roditelja, zavisno od uzrasta djeteta, o strukturiranju porodičnog života, kvalitetnoj interakciji sa djecom, uključenosti u život djeteta, te postavljanju jasnih granica o ponašanjima koja nisu dozvoljena. 

Udruženje NARKO-NE provodi preventivni program Snažne porodice koji podržava roditelje/staratelje u izazovnim okruženjima u odgoju djece i jača pozitivno funkcioniranje i interakciju porodice. Program spada u univerzalnu prevenciju.