Prevencija.ba Logo
Search

Uloga medija je višestruka. Oni mogu pomoći u postavljanju prioriteta društvenog i političkog djelovanja, kao što su važnost prevencije utemeljene na dokazima, potreba za većim investiranjem u prevenciju, sigurnosna upozorenja i opasnosti po javno zdravlje. Osim toga, mogu poslužiti za koordinaciju prevencije korištenja psihoaktivnih supstanci na više mikro i makrookruženja u zajednici. 

Masovni mediji imaju brojne karakteristike koje ih čine privlačnim za prevenciju:

Ekonomičnost i obuhvaćenost: dobra medijska kampanja može dosegnuti masovnu publiku uz relativno mali trošak.

Mogućnost ciljanog djelovanja: kampanje se mogu emitirati u vremenu koje će osigurati najveću dostupnost preventivnih poruka grupama u najvećoj potrebi (npr. mladim adolescentima/ adolescenticama, studentima/studenticama, studentima, onima koji imaju bogat noćni život).

Brza reakcija: preventivna poruka može se razviti brzo i odgovoriti na novonastalu potrebu – naprimjer nova psihoaktivna supstanca koje uzrokuje štetne posljedice u zajednici. 

Uticaj na kreatore/kreatorice mišljenja: mediji se mogu priključiti političkoj i javnoj raspravi te odigrati ulogu u edukaciji i uticaju na kreatore/ kreatorice javnog mišljenja o najprimjerenijim i najučinkovitijim odgovorima na korištenje psihoaktivnih supstanci. 

Medijske kampanje su najučinkovitije u kombinaciji s drugim preventivnim pristupima, ako se paralelno provode sa preventivnim intervencijama u porodici, školi i društvu. Višestruke preventivne intervencije mogu biti učinkovitije.

 

NARKO-NE medijske kampanje:

Imaš odgovor(nost) je kampanja usmjerena na prevenciju ovisnosti o alkoholu s ciljem povećanja svijesti roditelja o njihovoj odgovornosti i ulozi u prevenciji ovisnosti o alkoholu kod djece i mladih   

Šta stavljaš na kocku? je kampanja usmjerena na prevenciju ovisnosti o kockanju s ciljem povećanja svijesti građana/građanki o tome koliki uticaj kockanje ima na živote pojedinaca i porodica.