Prevencija.ba Logo
Search

Šta i kako radimo

Udruženje za prevenciju ovisnosti NARKO-NE osnovano je 2002. godine pod pokroviteljstvom HKO Kruh svetog Ante i djeluje na području Bosne i Hercegovine u oblasti univerzalne i selektivne prevencije ovisnosti. U svojoj viziji ima Zdravo društvo u kojem se djeca i mladi uspješno nose s izazovima odrastanja te aktivno uključuju i doprinose razvoju kvaliteta života u zajednicama.
NARKO-NE kroz direktan rad osnažuje djecu i mlade i jača njihove zaštitne faktore, istovremeno jačajući kapacitete stručnih lica koji rade s njima. Iako je grassroots, odnosno direktan rad sa djecom i mladima bio fokus NARKO-NE-a, sa pokušajima sistematičnog i strateškog pristupa prevenciji ovisnosti se krenulo od samih početaka rada. Kroz godine rada, Udruženje NARKO-NE napredovalo je od kratkoročnih projekata do strukturiranih dugoročnih programa koji su evidence-based, odnosno zasnovani na dokazima.

Rad Udruženja se zasniva se na etiološkom modelu koji opisuje mikro- i makrookruženja koja utiču na sve ljude i čine ih više ili manje izloženima riziku od korištenja sredstava ovisnosti i ostalih rizičnih ponašanja. Mikrookruženje obuhvata oblasti rada: PorodicaŠkolaRadno mjesto, a Makrookruženje obuhvata oblasti rada: Lokalna zajednicaŽivotna sredina i Mediji.

Unutar svakog okruženja razvijaju se na dokazima utemeljene intervencije koje balansiraju između svjetskih naučnih trendova u prevenciji ovisnosti i konkretnih potreba u Bosni i Hercegovini. Preventivne intervencije adresiraju smanjenje rizičnih a povećanje zaštitnih faktora i utiču na ostvarivanje razvojnih ciljeva i interakcije pojedinca sa datim okruženjem.

NARKO-NE je također akreditovano udruženje za internacionalni volonterizam, pruža mogućnost mladima da volontiraju i učestvuju u omladinskim razmjenama u inostranstvu uz kontinuiranu mentorsku podršku.

NARKO-NE kontinuirano radi na profesionalizaciji prevencije ovisnosti u BiH u saradnji sa brojnim akterima iz vladinog i nevladinog sektora i radi na uspostavljanju prvog stručnog centra za prevenciju ovisnosti u BiH.